AVG-GDPR & Privacybeleid

Algemene Verordening Gegevensbescherming (avg-gdpr)

Lees hier meer over uw gegevensbescherming.

 

Gebruiksvoorwaarden website

Het zich toegang verschaffen tot deze website impliceert dat u kennis hebt genomen van de volgende mededelingen en voorwaarden en dat u deze heeft aanvaard. Telelingua International behoudt zich het recht voor deze voorwaarden ten allen tijde naar eigen goeddunken aan te passen. De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie en gegevens eigendom zijn en blijven van de n.v. Telelingua International en verbindt er zich toe om er geen wijzigingen aan aan te brengen.

Aansprakelijkheid

Telelingua International is niet verantwoordelijk voor mogelijke virussen indien deze, ondanks controlemaatregelen, toch op Telelingua International website zouden voorkomen. Telelingua International is evenmin verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van websites die met de Telelingua International website zijn gelinkt.

Telelingua International kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade ten gevolge van handelingen of beslissingen gebaseerd op de informatie of gegevens die werden opgenomen in deze website, noch is ze verantwoordelijk voor fouten of vergissingen.

Evenmin is ze verantwoordelijk ten aanzien van de gebruiker of derden voor mogelijk geleden directe, indirecte of incidentele schade, winstderving, verlies van opportuniteit of eender welke schade veroorzaakt door haar nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, compileren, monteren, schrijven, interpreteren, melden en verspreiden van info over data door middel van deze dienst, en dit zelfs indien Telelingua International gewaarschuwd werd voor zulke schade.

De gebruiker verbindt er zich toe Telelingua International schadeloos te stellen en te vrijwaren voor elk verlies of kosten veroorzaakt door een inbreuk door hemzelf, met hem verbonden contractspartijen en/of aangestelden, op de verplichtingen voortvloeiend uit deze gebruiksvoorwaarden, met inbegrip van elke vordering of aanspraak vanwege een derde die is gebaseerd op de informatie meegedeeld of vrijgegeven door hemzelf, met hem verbonden contractspartijen en/of aangestelden, vrijwillig of niet, zelfs indien een dergelijke vordering of aanspraak voortvloeit uit de inhoud van deze informatie.

Telelingua International neemt redelijke maatregelen om de kwaliteit te verzekeren van de informatie op deze website. Telelingua International kan echter niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de juistheid, volledigheid of geschiktheid voor welk gebruik dan ook van de informatie die via deze website ter beschikking wordt gesteld.

Bovendien stemt de gebruiker die de informatie op deze website raadpleegt ermee in alle risico's die aan het gebruik van het systeem verbonden zijn op zich te nemen (en af te zien van elke klacht tegen Telelingua International of om het even welke vennootschap die het systeem met haar toestemming van informatie voorziet), met inbegrip van het risico dat computers, software of gegevens worden beschadigd door een of ander virus dat via het systeem of als gevolg van het feit dat de gebruiker het systeem raadpleegt, zou kunnen worden overgedragen of geactiveerd.

Telelingua International kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische publicatie van deze informatie.

Storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering kunnen in geen geval aanleiding geven tot enige financiële compensatie.

De gebruiker erkent hierbij dat Telelingua International het recht heeft om vergoeding te vorderen - zonder afbreuk te doen aan gelijk welke andere vordering - voor de schade onder toepassing van artikel 1382 e.v. van het Burgerlijk Wetboek zowel als voor deze voortvloeiend uit iedere contractuele inbreuk op de verplichtingen van deze overeenkomst.

Enig niet toegelaten gebruik van de informatie verstrekt op deze website kan de gebruiker eveneens blootstellen aan strafrechtelijke boetes zowel als aan schadevergoedingen onder meer met betrekking tot de schending van merken, auteursrechten en de persoonlijke levenssfeer.

Toepasselijk recht en jurisdictie

Indien enige bepaling van deze gebruiksvoorwaarden onafdwingbaar zou zijn, of strijdig met een bepaling van dwingend recht, zal deze onafdwingbaarheid of ongeldigheid de geldigheid of afdwingbaarheid van andere bepalingen niet beïnvloeden.

Elk geschil met betrekking tot deze website en/of de inhoud ervan is onderworpen aan het Belgische recht en aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken te Brussel.